Sterker houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Sterker verstrekt nimmer informatie aan derden betreffende de inhoud van de behandeling of rapportage zonder dat u daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Alle informatie over individuele cliënten wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen indien de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan een opdrachtgever.

Sterker draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder derden die ingeschakeld zijn voor werkzaamheden bij opdracht van Sterker.

Voor de samenwerking met opdrachtgevers betekent dit concreet dat:

– de door opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald;

– de door opdrachtgever verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen; Doel van de verwerking van persoonsgegevens is het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de door de Sterker aangenomen taken of opdrachten; in het bijzonder het optreden als jobcoach voor medewerkers en de bemiddeling op arbeidsplaatsen. De verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over deelnemers persoonsgegevens zijn in de zin van:

– de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald;

– Sterker alle informatie over cliënten die de opdrachtgever overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houdt en dat het zorg draagt dat deze informatie niet aan derden bekend wordt;

– Sterker verantwoordelijk is voor deze geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en dat deze plicht wordt nageleefd;

– Sterker de cliënt schriftelijke toestemming vraagt voor het verwerken van persoonsgegevens en het eventueel verstrekken hiervan aan derden indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan;

– Sterker de cliënt tijdens het intakegesprek ervan op de hoogte stelt dat het beschikt over een privacyreglement en dat de cliënt middels de website van Sterker kennis kan nemen van de inhoud daarvan;

– Sterker zich houdt aan de bepalingen in zijn privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijft gelden;

– Sterker de dossiers bewaart in daarvoor bestemde afsluitbare dossierkasten c/q -ruimte.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een jaar na beëindiging van de samenwerking tussen cliënt en Sterker.

Cliënten wie persoonsgegevens in een bestand zijn opgenomen kan op zijn schriftelijk verzoek van die gegevens een overzicht opvragen. Dit geldt eveneens voor de vraag of betreffende die gegevens uit een bestand aan derden zijn verstrekt en zo ja, welke gegevens het hier betrof.